Çözümlü Test | İlkçağ Uygarlıkları

1. İlk bilinen uygarlıkların Mezopotamya, Anadolu, Hindistan ve Çin'de kurulduğu görülmektedir.

Buna göre, uygarlıkların kurulmasında aşağıdaki-lerden hangisinin daha belirleyici olduğu söylenebilir?

A) Coğrafi konum ve koşulların uygunluğu
B) Yeraltı zenginliklerinin olması
C) Ticaret yollarının üzerinde olması
D) Göç ve istila yolları üzerinde olması
E) Savunması kolay bölgeler olması

2. Sümerler, MÖ 3200 yıllarında yazıyı bulmuşlardır. Tapınaklara getirilen ürünleri belirlemek için ilk kez rahipler tarafından kullanılan bu yazı, kil tabletler üzerine üçgen metal bir çubukla yazılırdı. Kil üzerindeki işaretler çiviye benzediği için bu yazı Çivi Yazısı adını almıştır.

Bu durumda aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru olamaz?

A) İlk paleografik eserler Sümerlere aittir.
B) Tarih çağlarını başlatanlar Sümerlerdir.
C) Sümerler maden devrini yaşamadan tarihsel devirlere geçmişlerdir.
D) Sümerlerin yazıyı bulmaları ihtiyaçlardan kaynaklanmıştır.
E) Sümerlerin bulunduğu bölgenin yapısı, eserlerini taşlara değil, pişmiş toprağa yazmalarına yol açmıştır.

3. Sümer'de yönetime el koyan Urgakina, töre niteliğindeki yasaları yazılı hale getirerek, toplumdaki ilişkileri kurallara bağladı. Yasalarda belirtilmeyen cezaların verilemeyeceğini kural haline getirdi.

Urgakina'nın bununla aşağıdakilerden hangisini hayata geçirmeye çalıştığı söylenebilir?

A) Meşrutiyet yönetimini
B) Hukuk devleti anlayışını
C) Teokratik yönetimi
D) Laik hukuk yönetimi
E) Halkın yönetime katılımını

4. Eski Mısır'da;

I. Ölüler mumyalandıktan sonra gömülürdü.
II. Kralların gömülmesi için piramitler (saray mezarlar) yapılırdı.

Bu gelişmelerin temel nedeni, aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?

A) Ölen kişi nesiller boyunca hatırlanmak istenmiştir.
B) Ölüm olayı kutsanmış ve ibadetin esası haline getirilmiştir.
C) Ölümden sonra yaşamın devam edeceği düşünülmüştür.
D) Sanatla uğraşmak ibaretin bir şekli kabul edilmiştir.
E) Özel mülkiyet olgusu gelişmiştir.

5. Antik Mısır'da ölen kişinin bir parçasının hayatta kalacağına inanılırdı. Bu hayatta kalan parçaya "Eş" denir ve bu gözle görülebilen ancak el ile tutulamayan bir gölge olarak algılanırdı. Ruh, kişi öldüğünde ağzından çıkıp uçan bir kuş olarak düşünülürdü.

Bu bilgiler Mısır'da yaşamış olan kültür ile ilgili, aşağıdaki yargılardan hangisi için kanıt olabilir?

A) Bu bölgenin insanları için ölüm bir tükeniş olarak algılanmıştır.
B) İnsanın bedenine hareket veren bir gücün olduğuna inanılmıştır.
C) Antik Mısır'da mitolojik unsurlara rastlanılmaz.
D) Mısır halkının dinsel inanışları tektanrılıdır.
E) Efsane ve mitlerin oluşmasında analojik (benze-şimsel) düşüncenin etkisi görülmemiştir.

6. Hititlerde, kralın haklarının Pankuş adı verilen bir meclis tarafından sınırlandırılması, aşağıdakilerden hangisini kanıtlar niteliktedir?

A) Meşruti Monarşik bir yapıda olduğunu
B) Kralın yetkisinin son derece kısıtlı olduğunu
C) Yunan demokrasisinin temelini oluşturduğunu
D) Çok uluslu bir devlet olduğunu
E) Teokratik anlayışın egemen olduğunu

7. İlkçağ Anadolu uygarlıklarından biri olan Hititler güçlü bir uygarlık kurmuşlardır. Aynı dönemde yaşayan uygarlıklardan farklı bazı gelişmeler sağlamışlardır.

Hititlerin aşağıdaki hangi özelliği ve gelişmesi, çağdaş uygarlıklara göre bir üstünlük sayılmaz?

A) Tarih yazıcılığını başlatmış olmaları
B) Kadınlara mülkiyet hakkı tanımaları
C) Yönetimde Pankuş Meclisi'nin bulunması
D) Çoktanrı'lı bir inanç sistemine sahip olmaları
E) Temizliği dinsel bir gerek haline getirmeleri

8. Hititler ile Mısırlılar arasında imzalanan Kadeş Antlaşması, tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma olma özelliğini taşır. Ancak bu antlaşma, aynı zamanda, bir ittifak ve işbirliği antlaşmasıdır.

Kadeş Antlaşmasının aşağıdaki maddelerinden hangisi, bu duruma kanıt olarak gösterilemez?

A) Hitit ve Mısır ülkeleri arasında güzel kardeşlik ve güzel barış sonsuz olacaktır.
B) Eğer bir düşman Hatti ülkesine (Hitit) savaş açarsa Mısır Kralı, savaş arabalarını ve savaşçılarını yardıma gönderecektir.
C) Mısır kralı Hititlerden yardım isterse, Hitit Kralı kendisine savaş arabalarını ve savaşçılarını yollayacaktır.
D) Hatti ülkesinden Mısır'a, Mısır'dan da Hatti ülkesine kaçan suçlular yakalanıp iade edilecektir.
E) Kuzey Suriye, Hititlerin olacaktır.

9. Hititlerdeki meclisli yönetimin demokrasiyi getirmemesi, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Meclis üyelerinin kral tarafından seçilmesi
B) Kraliçe'nin, kralın başyardımcısı görevinde olması
C) Halkı temsil eden kişilerin mecliste yer almaması
D) Meclisin, karar organı değil danışma organı niteliği taşıması
E) Meclisin kralı görevden alabilecek güce sahip olmaması

10. İlkçağ'da bazı tüccarlar, Anadolu'daki krallara haber vermeden mallarını kaçak olarak Anadolu topraklarına sokmaya çalışıyor; yakalananlar ise hapse atılıyor ve kaçakçılık yapan tüccarın adı, ilişkili olduğu tüm ülkelere duyuruluyordu. O dönemlere ait bir tablette "kaçakçılık yapmayın" diye yazılmış olması da bu konunun önemini belirten bir durumdur.

Bu bilgiler göz önünde tutulduğunda, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İlkçağ'da Anadolu önemli bir ticaret merkezidir.
B) Anadolu kralları, ticareti kontrol altında tutmaya çalışmışlar ve bazı tedbirler almışlardır.
C) Kaçakçılık, cezayı gerektiren bir suç sayılmış ve engellenmeye çalışılmıştır.
D) Ticarete dayalı tüm gümrük vergileri kaldırılmıştır.
E) Kaçakçılığa karşı devletler arasında bir işbirliği sağlanmıştır.

11. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Friglerin tarım ve hayvancılığa verdikleri önemin bir kanıtı sayılmaz?

A) Öküz kesen, saban kıran ve ekili tarlayı yakanlara ölüm cezası uygulamaları
B) Kuruldukları bölgenin ticaret yolları üzerinde bulunması
C) Evlerinin damlarının üzerinde boynuz biçiminde çıkıntıların bulunması
D) Tanrılarının ilkbaharda doğup, sonbaharda öldüklerine inanmaları
E) Toprağı, ana tanrıça (Kibele) olarak kabul etmeleri

ÖSS Deneme Test ve Sorulara ulaşmak için www.fikrimyok.com'un arşivini ziyaret ediniz..

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !